76

کلید جریان نشتی

0 نظر برچسب: , , , , ,

کلیدهای جریان نشتی برای جلوگیری از آتش سوزیها و خطرات ناشی از نشت جریان برق، استفاده از کلیدهای پسماند جریان ( RCD ) توصیه میگردد. این وسیله وظیفه قطع مدار…