آرشیو برچسب ها : نصب انواع برج های تولیدی گروه دمایار

برج های صنایع نفت و پتروشیمی فرآیندهای اصلی جذب و دفع، تقطیر، در برج ها انجام می گیرد. جریان مایع و گاز در سمینی با پکینگ ها در تماس با یکدیگر هستند و تبادل جرم انجام می گیرد. کاری اصلی برج ها اختلاف در نطه جوش هیدروکربن های مختلف می باشد. میزان هیدروکربن هر چه […]

فرآیندهای اصلی تقطیر، جذب ، دفع و … در برج های صنایع انجام می پذیرد.برای تبادل جرم در برج ها جریان مایع و گاز در سینی ها یا پکینگ ها در تماس با یکدیگر قرار گرفته وتبادل جرم صورت میگیرد. در برج ها هر چه هیدروکربن سنگین تر باشد نقطه جوش آن بالاتر بوده و […]