قارچ سمی

قارچ های سمی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

قارچ های سمی مسمومیت های ناشی از قارچ های سمی بسیار شدید است. به طوریکه این مسمومیت ها بر روی سیستم اعصاب تاثیر می گذارند از جمله قارچ های سمی…