آرشیو برچسب ها : قیمت نازل پاشش آب

 نازل پاشش آب برج خنک کننده نازلهای توزیع آب نقش بسیار مهمی در میزان بازدهی برج های خنک کننده دارند. جهت توزیع و اسپری کردن آب از نازلهای ضد رسوب و گرفتگی با مقطع پاشش مربع یا هرم بسته به اندازه و مشخصات برج خنک کننده استفاده می شود. استفاده از نازل مناسب موجب کاهش […]