34

نازل پاشش آب

0 نظر برچسب: , , , , , ,

 نازل پاشش آب برج خنک کننده نازلهای توزیع آب نقش بسیار مهمی در میزان بازدهی برج های خنک کننده دارند. جهت توزیع و اسپری کردن آب از نازلهای ضد رسوب…