34

اكونومايزر

0 نظر برچسب: , , , , ,

اكونومايزر بخش اعظمی از حرارت تولید شده با دمای بین 180 – 400 درجه سانتی گراد از دودکش دیگ به هدر می رود. جهت بازیافت حرارت مزبور و صرفه جویی…