آرشیو برچسب ها : شیر کنترل ارتباطی

شیر کنترل ارتباطی (پیسوار) متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به صوزت زیر طبقه بندی می شوند: ۱. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه ۹۰ تا ۴۵ درجه بکار برده میشود که خود شامل زانویی قائم ۹۰ درجه – زانویی ۴۵ درجه – زانویی روپیچ و توپیچ ۹۰ درجه – زانویی روپیچ […]