40

سيستم تصفيه ممبران

0 نظر برچسب: , , , , , ,

سيستم تصفيه ممبران بيوراکتور (MBR) در فرآیند MBR روش‌هاي قديمي فيلتراسيون با فرآيندهاي غشايي تكامل يافته‌اند. در اين فرآيندها از غشاهاي نيمه تراوا به عنوان عامل اصلي جداسازي بهره گرفته…