هشدار ایمنی نشتی گاز

هشدار نشت وسایل گازسوز

0 نظر برچسب: , , , , , , , ,

تغییرات و تعمیرات وسایل گازسوز از جابه جا کردن وسایل گازسوز که مستقیما به لوله ثابت متصل است باید خودداری کرد ولی چنانچه این امر لازم باشد برای تغییر محل…