دستگاه هچر

جابه جائی تخم ها از دستگاه ستر به هچر

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

جابه جائی تخم ها از دستگاه ستر به هچر در اواخر دوره که تخم مرغ ها در دستگاه ستر هستند (۱۸ روزگی) تخم ها به دستگاه هچر منتقل می شوند.…