آرشیو برچسب ها : دانخوری چیست

از سیستم دانخوری بشقابی جهت تغذیه جوجه های گوشتی از یک روزگی تا پایان دوره استفاده می شود که از مهمترین مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره نمود: توزیع اتوماتیک و یکنواخت دان در کل سالن و دستیابی به یکنواختی وزنی قابلیت افزایش تراکمدر هر متر مربع بهبود ضریب تبدیل کاهش چشمگیر پرت […]

سیستم های دانخوری اختصاصی با طراحی لوله های خط دار و تغییرات اساسی درشکل بشقاب ها توسط گروه صنعتی دمایار به تولید رسیده اند. گروه صنعتی دمایار با تولید سیستم های دانخوری اختصاصی بر بسیاری از مشکلات و محدودیت های سیستم های پیش فائق امده است. از امکانات سیستم دانخوری میتوان به امکان دسترسی به […]