35

فيلتر کربن فعال

0 نظر برچسب: , , , , ,

فيلتر کربن فعال گرانولي (GAC Filter) فیلترکربن فعال جهت از بین بردن طعم، بو، رنگ، BOD، COD، مواد آلی و کلر آزاد به کار میروند. کربن فعال مواد آلی موجود…