آرشیو برچسب ها : خرید بیوراکتورهای غشایی

در فرآیند MBR روش‌های قدیمی فیلتراسیون با فرآیندهای غشایی پیشرفت کرده است. در این فرآیندها از غشاهای نیمه تراوا به عنوان عامل اصلی جداسازی استفاده می‌شود. فرآیندهایی که براساس انواع غشا پی‌ریزی گردیده‌اند، قادر به جداسازی مواد با اندازه‌های مختلف از سیال می‌باشند. بیوراکتورهای غشایی به طور کلی سیستم‌هایی میباشند که در آن‌ها تصفیه بیولوژیکی […]