نمایندگی اسكرابر

اسکرابر

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

برای جدا کردن ذرات معلق و مایعات سنگین از گازها به روش استفاده از نیروی گریز از مرکز و عبور سیال مورد نظر از تعداد زیادی فیلتر در ایستگاه های…