آرشیو برچسب ها : تولید کننده فن تهویه سالن تولید قارچ

طبقه بندی قارچ های خوراکی سفید به زوط کلی قارچ ها بر اساس مطالعات مولکولی و توالی DNA ریبوزومی به سه سلسله مهم تقسیم بندی می شود: ۱-      سلسله Fungi ۲-      سلسله Stramenopila ۳-      سلسله Protista قارچ های خوراکی به دلیل عدم انجام کلروفیل،مواد غذائی خود را به صورت ساپروفیت از مواد الی به دست […]

فن تهویه سالن تولید تهویه سالن به طور کلی توسط انواع فن ها و نیز دریچه خروجی انجام میگیرد.در سالن های تولید از فن های هوادهی سادهه و یا سانتریفیوژ نیز استفاده می شود.پرورش دهندگان قارچ دکمه ای بیشتر از فن هایی استفاده می شود که در هر دقیقه ۰/۵ فوت مکعب هوای سالن را […]

error: دزدی ممنوع !!!