آرشیو برچسب ها : تولید کننده آب بند های مكانيكي

در صنایع شیمیایـی از تجهیزاتی مانند پمپ ،کمپرسـور،همزن و… استفاد ه میشـود.چون این تجهیزات بیشتر با سیالات خاص و خطرناک د ر تمـــاس میباشد و نیـروی  محرکه این دستگاهها خارجی میباشند، به این دلیل باید د ر اطراف شافت ،آب بند ی کامل صورت گیرد.استفاد ه از مکانیکال سیلها بهترین روش برای نشت بند ی […]