اجزاء سیکل جذبی

اجزاء سیکل جذبی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,

اجزاء سیکل جذبی چهار جز اصلی و اساسی سیکل تبرید جذبی عبارتند از ژنراتور و کندانسور واقع در سمت پر فشار و اواپراتور و ابزوربر که در سمت کم فشار…