حمل چیلر جذبی

جابه جایی چیلرهای جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

حمل و جابه جایی چیلرهای جذبی بهتر است چیلرها به هنگام حمل و جابه جایی حاوی لیتیم بروماید و آب مقطر نباشد و شارژ این مواد پس از کامل شدن…

ابزوربر

ابزوربر چیلر جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

ابزوربر –    ابزوربر حاوی ماده جاذب است –   محفظه جاذب نیز همچون اواپراتور یک مبدل پوسته و لوله است که در لوله های آن آب برج خنک کن…