دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ

0 نظر برچسب: , , , , ,

در یک دستگاه گرمایش مرکزی مهمترین واسط  جابه جایی  حرارت در فاز مایع ، آب گرم و یا آب داغ می باشد. اما بادر نظر گرفتن به گسترش خیلی سریع…