برج های صنعتی گروه دمایار

برج ها

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

برج های صنایع نفت و پتروشیمی فرآیندهای اصلی جذب و دفع، تقطیر، در برج ها انجام می گیرد. جریان مایع و گاز در سمینی با پکینگ ها در تماس با…

فروش انواع برج های صنایع

برج های صنایع نفت و پتروشیمی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

فرآیندهای اصلی تقطیر، جذب ، دفع و … در برج های صنایع انجام می پذیرد.برای تبادل جرم در برج ها جریان مایع و گاز در سینی ها یا پکینگ ها…