آرشیو برچسب ها : گاوداری

مخزن حمل شیر ​​امروز کامل ارتباط بین تولید کنندگان شیر و توسط حمل و نقل شیر خام در کامیون مخزن و واحد تراکتور تریلر از مزارع به امکانات پردازش. از طرف تولیدکنندگان، روگرفت شیر، اغلب تنها ارتباط منظم که آنها با سازمان هایی که در بازار و یا خرید خود را  شیر. علاوه بر حمل […]