آرشیو برچسب ها : کوره برقی

اغلب کوره های برقی برای کار با ولتاژV240 طراحی میشوند تا شدت جریانهای مورد نیاز کمتر شوند.این کوره ها به کنترل متوالی خودکار مجهزند که در نتیجه با راه اندازی واحد ها بطور جداگانه و به صورت متوالی ، از ایجاد بار اضافی پیشگیری میشود.هر واحد یا دسته ای از واحدها به سیستم کنترل مجهز […]