آرشیو برچسب ها : کنترل فشار چیلر جذبی

سیستم های کنترل بخش عمده ای از چیلر جذبی را انواع تجهیزات کنترل کننده و نشانگر تشکیل میدهد که در قالب سیستم های گوناگون و متنوع مورد استفاده قرار می گیرند. مدار قدرت چیلرهای جذبی چندان گسترده و پیچیده نیست زیرا چیلر های جذبی حداکثر دارای سه دستگاه پمپ مبرد و پمپ محلول و پمپ […]