آرشیو برچسب ها : کریستالیزاسیون و چیلر

کنترل ظرفیت هدف اصلی سیستم کنترل ظرفیت چیلر عبارتست از حفظ درجه حرارت آب سرد خروجی از اواپراتور به شکلی قابل اطمینان سیستم کنترل بر دمای آب سرد خروجی نظارت کرده و آن را با نقطه تنظیم مقایسه می کند و مقدار محلول ارسالی به ژنراتور و نیز میزان حرارت ورودی به ژنراتور را تنظیم […]