آرشیو برچسب ها : کانالهای رابط سلول خورشیدی

مفاهیم پایه سلول های خورشیدی سلول خورشیدی نوعی نیمه هادی جامد است که در صورت تحریک با فتون ها الکتریسیته DC تولید می کند. برخورد فتون ها با ساختار اتمیک سلول موجب رها شدن الکترون ها از اتم شده و فضای خالی برای جذب دیگر الکترون های آزاد ایجاد می شود. اگر اتصال PN در […]