آرشیو برچسب ها : کارکرد سیکل تبرید جذبی

سیکل تبرید جذبی مقایسه سیکل تبرید جذبی با سیکل تبرید تراکمی بخار که آشنایی بیشتری با آن وجود دارد اغلب راه آسانی برای معرفی سیکل تبرید جذبی است. سیکل تبرید جذبی نیز همانند سیکل تبرید تراکمی بخار از اصول انتقال حرارت و تغییر فاز مبرد برای تولید اثر تبرید استفاده می کند.هر دو سیکل تبرید […]