آرشیو برچسب ها : کارکردهای انرژی خورشیدی

محیط زیست: انرژی خورشیدی بسیار پاک تر از انرژی سوخت های فسیلی است. اما با این حال استفاده از انرژی خورشیدی نیز می تواند به محیط زیست آسیب بزند. یکی از نگرانی ها در این مورد ،سیلیکون و دیگر مواردی است که در تجهیزات سیستم انرژی خورشیدی استفاده می شود. استخراج این مواد و ساخت […]