آرشیو برچسب ها : کاربردهای راکتور دمایار

بسیاری از محصولاتی و موادی که در صنعت تولید می شود ماهیت شیمیایی مواد اولیه آن ها تغییر پیدا می کنند و مورد استفاده صنایع قرار می گیرد. این تغییر ماهیت و ایجاد واکنش شیمیایی بیش تر در تجهیزاتی مثل رآکتورها صورت می گیرد. رآکتورها با توجه به واکنش شیمیایی که دارند در انواع مختلف […]