آرشیو برچسب ها : پرورش قارچ

دیگ بخار محفظه ای میباشد که با هدایت آب به درون آن ، با  کمک گرفتن از یک منبع گرمایی، به صورت پیوسته بخار تولید میکند. در نقشه های اولیه ، دیگ بخار پوسته ای ساده با یک لوله تغذیه و یک خروجی بخار بود که روی آن را با  آجر میپوشاندند. سوخت در داخل […]