آرشیو برچسب ها : نگهداری گرماتاب

سرویس و نگهداری ساختار سامانه های گرماتاب از اجزای بسیار کمتری نسبت به سامانه های گرمایش همرفتی برخوردار است و نگهداری آنها در مقایسه با سامانه های گرمایش همرفتی که شامل تاسیسات حجیم و پیچیده بخار و آب و شبکه کانال های هوا و … است بسیار ساده تر بوده و تعمیر و تعویض قطعات […]