آرشیو برچسب ها : نگهداری کولر سلولزی

پد تبخری از جنس سلولز داری پمپ مخصوص نسوز دارای سیستم محافظ قطع کارکرد کولر در صورت قطعی آب کیفیت مطلوب محصول و عدم پوسیدگی اجزا بازدهی بهتر نسبت به کولرهای آبی به میزان حداقل 30 درصد دارای ظرفیت هوادهی قابل تنظیم توسط ریموت همراه دستگاه افزایش راندامن مصرفی به میزان 81 درصد نسبت به […]