آرشیو برچسب ها : نحوه مقایسه سیکل تبریدها

سیکل تبرید چیلر آبی مارپیچی اجزای تشکیل دهنده سیکل تبرید چیلر مارپیچی – دوار،بخار مبرد اواپراتور را ترک می کند و به کمپرسور که در آن به فشار و درجه حرارتی بالاتر متراکم می شود جریان می یابد روغن در جداساز روغن از بخار مبرد حذف شده و در ضمن این که روغن به کمپرسور […]

سیکل تبرید جذبی مقایسه سیکل تبرید جذبی با سیکل تبرید تراکمی بخار که آشنایی بیشتری با آن وجود دارد اغلب راه آسانی برای معرفی سیکل تبرید جذبی است. سیکل تبرید جذبی نیز همانند سیکل تبرید تراکمی بخار از اصول انتقال حرارت و تغییر فاز مبرد برای تولید اثر تبرید استفاده می کند.هر دو سیکل تبرید […]