آرشیو برچسب ها : نحوه تولید الکتریسیته با هیدروژن

کمک انرژی خورشیدی به فناوری های دیگر انرژی خورشیدی نوید استفاده از منابع جدید انرژی در آینده را می دهد به طور مثال وسیله ای به نام «سلول سوختی» هیدروژن را در نظر بگیرید. این وسیله یک منبع انرژی بسیار پاک برای تولید الکتریسیته از ترکیب هیدروژن و اکسیژن هوا است. زباله ی اصلی چنین […]