آرشیو برچسب ها : منبع کندانس دمایار

منبع کندانس مخزنی می باشد که در موتورخانه ها برای ذخیره سازی آب برگشتی حاصل از بخار در تجهیزات تبادل حرارت مورد استفاده قرار می گیرد از منبع کندانس می توان برای منبع ذخیره بویلر بخار در هنگام قطع احتمالی آب استفاده نمود منبع کندانس گروه صنعتی دمایار از جهت طراحی مناسب و قطعات و […]

در واقع به صورت منبع ذخیره ای برای دیگ بخار در زمان قطع شدن احتمالی آب تغذیه عمل می کند. مخزن کندانس علاوه بر صرفه جویی به صورت منبع ذخیره ای در زمان قطع احتمالی آب عمل نمی نماید. . با تولید بخار، دیگ تبخیر را انجام می دهد. در عین حال که بخار از […]