آرشیو برچسب ها : منبع کندانس ارومیه

در واقع به صورت منبع ذخیره ای برای دیگ بخار در زمان قطع شدن احتمالی آب تغذیه عمل می کند. مخزن کندانس علاوه بر صرفه جویی به صورت منبع ذخیره ای در زمان قطع احتمالی آب عمل نمی نماید. . با تولید بخار، دیگ تبخیر را انجام می دهد. در عین حال که بخار از […]