آرشیو برچسب ها : مصرف هیتر تابشی

حرارت از هیتر تابشی است به زودی به ساطع عنوان اشعه سطح ضربه و هیچ ضرر و زیان در راه وجود دارد. گرمای است و سپس به هوا به این معنی که درجه حرارت می تواند با سطح راحتی حفظ کاهش منتقل می شود. بخاری تابشی نیز حرارت از طریق مسنجر است منطقه و نقطه […]