آرشیو برچسب ها : مشخصات اصلی ایرسوپراتور

دستگاه های ایرسپراتور به منظور جدا نمودن هوای محلول در آب در سیستم های حرارتی بکار میروند. طرز کار این سیستم به این صورت می باشد که آب در جهت مماس وارد دستگاه ایر سپراتور می شود و پس از چرخش گرداب آور، به صورت مماسی ار آن خارج می گردد بدین ترتیب هوای آزاد […]