آرشیو برچسب ها : فروش کلید جریان نشتی

کلیدهای جریان نشتی برای جلوگیری از آتش سوزیها و خطرات ناشی از نشت جریان برق، استفاده از کلیدهای پسماند جریان ( RCD ) توصیه میگردد. این وسیله وظیفه قطع مدار در زمان نشت جریان ناشی از نقص عایق در وسایل الکتریکی یا سیستم سیم کشی ساختمان و تماس مستقیم یا غیر مستقیم فرد با سیم […]