آرشیو برچسب ها : فروش سيستم تصفيه ممبران

سيستم تصفيه ممبران بيوراکتور (MBR) در فرآیند MBR روش‌هاي قديمي فيلتراسيون با فرآيندهاي غشايي تكامل يافته‌اند. در اين فرآيندها از غشاهاي نيمه تراوا به عنوان عامل اصلي جداسازي بهره گرفته میشود. فرآيندهايي كه براساس انواع غشا پي‌ريزي میشوند، قادر به جداسازي مواد با اندازه‌هاي مختلف از سيال ميباشند. بیوراکتورهای غشایی به طور کلی سیستم‌هایی میباشند […]