آرشیو برچسب ها : فروش جوجه یک روزه

پرورش مرغ مادر گوشتی: با وجود تدابیر فنی اصلاح نژادی ،دیگر هیچ جای نگرانی در مورد انتخاب ژنتیکی مرغ های مادر تجاری وجود ندارد.حتی در سطح اجداد ،انتخاب واقعی برای تمامی صفات قابل تو ارث ،توسط شرکت های اصلاح نژادی عمده ،انجام شده است.در سطوح اجداد و مادر ،مجبوریم پرندگان را تنها بر اساس صفات […]