آرشیو برچسب ها : فروش ایرسپراتور در تهران

ایرسپراتور یکی دیگر از دستگاه های تولیدی شرکت «دمایار » بوده و برای جدا نمودن هوای محلول در آب کاربرداساسی داردکه  آب مماس بر مقطع قسمت استوانه ای دستگاه وارد شده و پس از چرخش گردابی به صورت مماس از آن خارج شده و به این ترتیب هوای آن از قسمت بالای دستگاه به طرف […]