آرشیو برچسب ها : عیوب رایج در چیلر

رسوب زدائی چیلر جذبی یکی از عیوب رایج در چیلرها و از جمله چیلر جذبی و رسوب گرفتگی لوله ها ر سمت آب است بیشترین مقدار رسوب گذاری در مدار آب برج خنک کننده و در لوله های ابزوربر و کندانسور صورت می گیرد. وجود رسوب در داخل لوله ها موجب کاهش انتقال حرارت و […]