آرشیو برچسب ها : عملکرد بهینه چیلرها

حمل و جابه جایی چیلرهای جذبی بهتر است چیلرها به هنگام حمل و جابه جایی حاوی لیتیم بروماید و آب مقطر نباشد و شارژ این مواد پس از کامل شدن عملیات نصب صورت گیرد.مهمترین نکته برای بلند کردن و حمل یک محموله یافتن مرکز ثقل آن است بنابرین برای بلند کردن صحیح چیلر نیز می […]

کمپرسور چیلر مارپیچی چیلر مارپیچی برای به انجام رساندن فرایند تراکم از دو عدد روتور مارپیچی شکل استفاده می کند.روتورها با تلرانس بسیار نزدیک داخل یک محفظه در هم جا افتاده و فیت شده اند فقط روتور نری توسط موتور کمپرسور به چرخش در می آید گوشواره ای های روتور با تلرانس بسیار نزدیک داخل […]