آرشیو برچسب ها : عملکرد آبگرمکن ها

تغییرات و تعمیرات وسایل گازسوز از جابه جا کردن وسایل گازسوز که مستقیما به لوله ثابت متصل است باید خودداری کرد ولی چنانچه این امر لازم باشد برای تغییر محل وسیله گازسوز و در نتیجه اضافه و با کم کردن یا تغییر محل لوله گاز آن باید به موسسات مجاز مراجعه کرد. معایب مختلف دستگاه […]

نحوه اتصال آبگرمکن ها چه روشی را برای متصل کردن در آبگرمکن به هم پیشنهاد می دهید؟ موازی یا سری؟ بسیار پیش آمده که در برخی از ساختمان ها مجبور هستیم لوله کشی های اشتباه بین آبگرمکن ها را تصحیح کرده و رد برخی دیگر باید در مورد این که آیا نصب دو آبگرمکن به […]