آرشیو برچسب ها : طرز کار اجزاء سیکل جذبی

اجزاء سیکل جذبی چهار جز اصلی و اساسی سیکل تبرید جذبی عبارتند از ژنراتور و کندانسور واقع در سمت پر فشار و اواپراتور و ابزوربر که در سمت کم فشار آن می باشد.با شروع از سمت پرفشار سیکل وظیفه ژنراتور رساندن بخار مبرد به بقیه سیستم است ژنراتور این کار را جدا کردن آب از […]