آرشیو برچسب ها : طراحی ابزارآلات کشاورزی

ترکیب ممکن است کار برداشت از تراکتور گرفته، اما تراکتور هنوز هم بخش عمده کار در یک مزرعه مدرن است. آنها استفاده می شود به فشار ادوات ماشین هایی که تا زمین، بذر گیاه، و انجام کارهای دیگر. ادوات خاکورزی توسط شل کردن خاک و کشتن علف های هرز یا گیاهان رقابت آماده سازی خاک […]