آرشیو برچسب ها : شیر کنترل ارتباطی

شیر کنترل ارتباطی (پیسوار) متداولترین اتصالات مورد استفاده در تاسیسات به صوزت زیر طبقه بندی می شوند: 1. زانویی: این اتصالات برای تغییر جهت لوله به اندازه 90 تا 45 درجه بکار برده میشود که خود شامل زانویی قائم 90 درجه – زانویی 45 درجه – زانویی روپیچ و توپیچ 90 درجه – زانویی روپیچ […]