آرشیو برچسب ها : شارژر با انرژی طبیعی

شارژر تلفنی خودتان را بسازید همان داستان قدیمی درست هنگامیکه دارید با موبایل صحبت میکنید باطری اش تمام می شود و ناگریز مکالمه قطع می شود. شما شارژر موبایل همراهتان نیست و حتی اگر هم باشد تا چند مایل دورتر هیچ برقی در کار نیست.در مرکز تکنولوژی جایگزین در انگلیس یک تلفن خورشیدی وجود دارد.گرچه […]