آرشیو برچسب ها : سیکل تبرید تراکمی بخار

سیالات مورد استفاده در سیستم جذبی شاید عمده ترین تفاوت بین سیکل های تراکمی بخار و تبرید جذبی نوع مایعات استفاده شده می باشد.سیکل تبرید تراکمی بخار به طور کلی از یک هالوکربن به عنوان مبرد استفاده می کند. آب مقطر پایدار،غیر سمی و کم هزینه و در دسترس و سازگار با محیط زیست و […]