آرشیو برچسب ها : سیستم تصفیه آب صنعتی

سیستم تصفیه آب آشامیدنی و صنعتی فرآیندهای تصفیه آب، با توجه به کیفیت آب خام و همچنین کیفیت آب تصفیه شده مورد نظر طراحی و تولید میگردد. این فرآیندها شامل موارد زیر می باشد:  اسمز معکوس (RO) تبادل یون (Ione Exchange) انعقاد، لخته سازی و ته نشینی الکترولیز شرح فرآیند اسمز معکوس : اسمز معکوس […]